Ignas Ragauskis (1891 10 24. - 1941 08)mokėsi Palangos progimnazijoje, 1909 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, ją baigė 1914 metais. Tais pačiais metais buvo įšventintas kunigu, dirbo įvairiose parapijose. Nuo 1938 metų buvo Vyžuonų parapijos vikaras.

Kunigą Igną Ragauskį pirmomis karo dienomis sukrėtė atviras, ciniškas žydų naikinimas Lietuvoje. Sakydamas pamokslą Vyžuonų bažnyčioje 1941-ųjų liepos viduryje, kunigas Ignas Ragauskis viešai pasmerkė žydų žudikus. Jis klausė susirinkusių parapijiečių, kodėl nesilaikoma vieno pagrindinių Dievo įsakymų: Nežudyk. I. Ragauskis ragino parapijiečius jokiais būdais neprisidėti prie nekaltų žmonių žudynių, nepamiršti ir laikytis elementarių žmoniškumo taisyklių. Šie kunigo Igno Ragauskio žodžiai pasiekė vietinių baltaraiščių ausis. Paaiškėjus, kad kunigas Ignas Ragauskis padėjo slėptis kelioms žydėms, kunigą suėmė ir pasodino į Utenos kalėjimą.

1941-aisiais rugpjūčio 7 dieną kartu su 500 žydų Rašės šile prie Utenos buvo sušaudytas ir kunigas Ignas Ragauskis, išdrįsęs atviro smurto dienomis užtarti nekaltai žudomus žmones.

Lietuvos šaulių sąjungos vadas Pranas Saladžius kalba sąjungos dvidešimtmečio minėjime. Kaunas, 1936 06 25. www.archyvai.ltIškili asmenybė tarpukario Nepriklausomos Lie­tuvos valstybės gyvenime ir kovose dėl Nepriklausomybės atkūrimo - mokytojas, visuomenininkas, karys, šaulys Pranas Saladžius gimė 1893 m. vasario 27 d. Vyžuonose Motina - Grasilija Jasiūnaitė iš Kapčiuškių, Debeikių valsčiaus ir tėvas Juozapas, vyžuoniškis.  Jis augo su keturiomis seserimis: Teofilija, Ona, Uršule ir Sofija.

Mokėsi Vyžuonų pradžios mokykloje, 1906–1908 m. baigė Užpalių (Utenos r.) dviklasę mokyklą. Mokykliniais  metais dalyvavo meno mėgėjų veikloje. 1908–1912 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1912–1915 m. P. Saladžius gyveno Anykščiuose
ir dirbo Anykščių dviklasės mokyklos jaunesniuoju mokytoju. P. Saladžius įvedė mokykloje nuolatines lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, dainavimo pamokas.

Petras Šalkauskas Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje1965–1995 m. Vyžuonose vargonininkavo Petras Šalkauskas (1922 04 12–1998 03 10). Petras Šalkauskas gimė Sedoje vargonininko šeimoje. Šeima buvo didelė, augo 13 vaikų. Petras buvo pats jauniausias vaikas - tryliktasis. Nuo vaikystės jis bažnyčioje patarnavo mišiose, giedojo angelaičių bažnytiniame chore. Mokėsi gimnazijoje. Tuometinis Plungės apskrities Alsėdžių parapijos kanauninkas pasiėmė jaunuolį pas save ir išleido mokytis į Klaipėdos konservatoriją (laisvu klausytoju), kur šis ir baigė vargonų klasę. Vėliau mokėsi pas rektorių Karosą. Baigęs mokslus, vargoninkavo Žemaičių Kalvarijos bažnyčioje. Prasidėjus politiniams neramumams, apsigyveno Plungės apskrities Alsėdžių valsčiuje, kur ir toliau vargoninkavo mažoje Gegrėnų kaimo bažnytėlėje.

Adolfas ŠapokaGimė 1906 02 13 Grybeliuose, mirė 1961 03 09 Toronte (Kanada) – Lietuvos istorikas, pedagogas, vienas 1936 m. veikalo „Lietuvos istorija" autorių ir redaktorius. Mokėsi Utenos progimnazijoje, 1925 m. baigė Panevėžio gimnaziją ir įstojo į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto istorijos skyrių. Istoriją jam dėstė profesoriai Jonas Yčas, Ignas Jonynas, Augustinas Janulaitis, Povilas Gronskis, Levas Karsavinas. 1929 m. spalio 1 d. baigė universitetą. Diplominio darbo tema – „Naminės kovos Lietuvoje XVII a. gale". Atlikęs karinę tarnybą aspirantu, 1930 m. išėjo į atsargą turėdamas jaunesniojo leitenento laipsnį. Gavęs Švietimo ministerijos stipendiją, 1930–1931 m. istorijos žinias gilino Prahoje, Karolio IV universitete.
1932–1940 m. dirbo Vytauto Didžiojo universitete Istorijos katedros dėstytoju. 1933 m. vasarą buvo nuvykęs į Stokholmo universitete užsienio istorikams suorganizuotus specialius kursus, dirbo Baltų institute.

Algirdas VyžintasGimė 1929 m. liepos 30 d. Vyžuonose. Muzikas, chorų ir orkestrų dirigentas. Lietuvos nusipelnęs artistas (1967), nusipelnęs meno veikėjas (1989), menotyros mokslų dakta­ras (1983), profesorius (1985), 1949 m. baigė Utenos gim­naziją. Dvejus metus Vilniaus universitete studijavo žurna­listiką. 1951 m. pašalintas iš universiteto kaip tremtinio sū­nus. 1951-1955 m. mokytojavo Eržvilke, Skaudvilėje, dirbo Skaudvilės rajono kultūros namų direktoriumi, vadovavo chorams, rajono dainų šventėms. Jo vadovaujamas skaudviliečtų choras 1955 m. laimėjo pirmąją vietą Respublikinėje dainų šventėje. 1955 m. sukūrė šeimą. Žmona Lygija Jonai­tytė- Vyžintienė. g. 1935 07 23. baigusi Vilniaus universitetą, bib­liotekininkė, kultūros darbuotoja. 1955 m. grįžo į Vilnių ir studijavo Valstybinėje konservatorijoje, Jono Švedo vadovau­jamoje Liaudies instrumentų katedroje, kartu dirbo Liaudies kūrybos namuose muzikos sky­riaus vyresniuoju metodininku, skyriaus vedė­ju, konsultavo meno kolektyvus. 1960 m bai­gęs konservatoriją, 15 metų vadovavo Vilniaus valslybinio pedagoginio instituto dainų ir šokių  ansambliui „Šviesa", dirbo instituto Muzikos ir Estetinio lavinimo katedrose. Su „Šviesos ansambliu koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, laimėjo prizines vietas. 1975 m. Lietuvos kon­servatorijos Klaipėdos fakultetuose įkūrė Liaudies muzikos katedrą, išugdė liaudies insirumentų orkestrą, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 1983-1989 m. buvo Klai­pėdos fakultetų mokymo reikalų prorektoriumi.

Joomla templates by a4joomla