Algirdas VyžintasGimė 1929 m. liepos 30 d. Vyžuonose. Muzikas, chorų ir orkestrų dirigentas. Lietuvos nusipelnęs artistas (1967), nusipelnęs meno veikėjas (1989), menotyros mokslų dakta­ras (1983), profesorius (1985), 1949 m. baigė Utenos gim­naziją. Dvejus metus Vilniaus universitete studijavo žurna­listiką. 1951 m. pašalintas iš universiteto kaip tremtinio sū­nus. 1951-1955 m. mokytojavo Eržvilke, Skaudvilėje, dirbo Skaudvilės rajono kultūros namų direktoriumi, vadovavo chorams, rajono dainų šventėms. Jo vadovaujamas skaudviliečtų choras 1955 m. laimėjo pirmąją vietą Respublikinėje dainų šventėje. 1955 m. sukūrė šeimą. Žmona Lygija Jonai­tytė- Vyžintienė. g. 1935 07 23. baigusi Vilniaus universitetą, bib­liotekininkė, kultūros darbuotoja. 1955 m. grįžo į Vilnių ir studijavo Valstybinėje konservatorijoje, Jono Švedo vadovau­jamoje Liaudies instrumentų katedroje, kartu dirbo Liaudies kūrybos namuose muzikos sky­riaus vyresniuoju metodininku, skyriaus vedė­ju, konsultavo meno kolektyvus. 1960 m bai­gęs konservatoriją, 15 metų vadovavo Vilniaus valslybinio pedagoginio instituto dainų ir šokių  ansambliui „Šviesa", dirbo instituto Muzikos ir Estetinio lavinimo katedrose. Su „Šviesos ansambliu koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, laimėjo prizines vietas. 1975 m. Lietuvos kon­servatorijos Klaipėdos fakultetuose įkūrė Liaudies muzikos katedrą, išugdė liaudies insirumentų orkestrą, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 1983-1989 m. buvo Klai­pėdos fakultetų mokymo reikalų prorektoriumi.

1989 m. iš­rinktas Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto Muzikos katedros vedėju ir paskirtas instituto direktoriaus pavaduotoju. 1992-1999 m. Licluvos muzikos akademijos Liaudies instrumentų katedros vedėjas. Tiria senąją baltų muzikinę kultūrą, muzikos instrumentus, sutartines. Parašė vadovėlius „Birbynės" (su P. Samuičiu. 1962), „Skudučiai" (1975), monografiją „Jonas Švedas" (1078), „Nuo žilvičio dūdelės... (LMA Liaudies instrumentų katedros 50-mečiui, 1995), „Sutartinių ir skudučių keliais" (apie tautosakinin­ką, pedagogą Stasį Paliulį, 2002), „Pranas Stepulis" (2003), Kazimieras Biliūnas" (2004), „Lietuvių tradiciniai instrumentiniai ansambliai" (2006), redagavo, ruošė metodinius leidi­nius,  paskelbė per 300 straipsnių, skaitė pranešimus tarplautinese konferencijose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje. Ukrainoje. Uzbekijoje, Vokietijoje, Lenkijoje Nuo 1960 m. - Respublikinių dainų švenčių dirigentas. 1991-1998 m. - liaudies instrumentinės muzi­kos draugijos „Kanklės" pirmininkas, nuo 2004 m. - Lietuvos dainų švenčių nacionalinės komisijos narys. 2004 m. apdovanotas  LDK Gedimino ordinu. 2004 m. suteiktas gimtojo Vyžuonų miestelio Garbės piliečio vardas.

„Vyžuonos. Kraštas ir žmonės", p. 500

 

Joomla templates by a4joomla