2015 m. rugpjūčio 27 d. vykusiame Utenos rajono taryba, vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 218 punktu bei atsižvelgdama į Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 12 d. teikimą Nr. (6.23)VD-658 „Dėl Utenos rajono savivaldybės dalies – Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, patvirtino Vyžuonų miestelio teritorijos bendąjį planą, kurį posėdžio metu pristatė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Teritorijų planavimo mokslo instituto architektas Jurgis Zagorskas. Bendrojo plano brėžiniai >>>

 Plano rengėjas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Teritorijų planavimo ir mokslo institutas. Planavimo tikslai:
- suformuoti planuojamos teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijų tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, teritorijų funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir jos ypatumus;
- nustatyti planuojamos teritorijos ekonominės ir socialinės raidos bei investicijų strategiją;
- numatyti visuomeninės, smulkaus ir vidutinio verslo, aptarnavimo, paslaugų, pramonės ir kitos veiklos, būsto, turizmo ir sporto infrastruktūros galimą plėtojimąsi planuojamoje teritorijoje;
- numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
- tobulinti istoriškai susiklosčiusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją;
- nurodyti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptis;
- pateikti pasiūlymus dėl žemės paskirties pakeitimo, rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai;
- numatyti teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendro naudojimo bei apsauginių želdynų sistemą;
- plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą, nustatyti teritorijos naudojimo tipus, užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodiklius.
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. AĮ-591 pradėtas rengti Bendrasis planas.
Bendrojo plano rengimo procesą sudarė trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Parengiamojo etapo metu parengta ir patvirtinta Planavimo darbų programa, surinktos planavimo sąlygos, nustatyta planuojama teritorija. Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas plano rengėjas.
Rengimo etapo metu įvertinta esama planuojamos teritorijos būklė, parengta koncepcija ir atliktas Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Sprendinių konkretizavimo stadijoje parengti sprendinių brėžiniai ir pateikti viešam svarstymui.
Baigiamojo etapo metu sprendiniai buvo viešai aptarti susirinkimo metu, įvertinti visuomenės pasiūlymai ir pateikti gyventojams atsakymai. Po viešo svarstymo procedūrų sprendiniai suderinti Teritorijų planavimo komisijoje ir pateikti tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Gauta teigiama išvada.
Patvirtinus Vyžuonų miestelio teritorijos bendrąjį planą ir jo sprendinius įregistravus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, vyks plano sprendinių įgyvendinimas. Sprendiniai bus įgyvendinami rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, rengiant žemėtvarkos planavimo dokumentus, išduodant statybą leidžiančius dokumentus bei rengiant sprendinių įgyvendinimo programas.

2015 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono tarybos sprendimas Nr. TS-234 „Dėl Utenos rajono savivaldybės dalies - Vyžuonų miestelio teritorijos bendrojo plano patvirtinimo" 

Joomla templates by a4joomla