Antanas KutkaLietuvos aviacijos majoras Antanas Kutka gimė 1899 m. lapkričio 2 d. Gaižiūnų k., Vyžuonų vlsč., Utenos aps. Baigęs valsčiaus pradinę mokyklą ir pasimokęs Utenos „Saulės" gimnazijoje (baigė 4 klases), išvyko į Kauną ir įstojo į Lietuvos kariuomenę. Apmokytas karo dalykų, buvo paskirtas 8-ojo pėstininkų pulko štabo teismo raštininku. Po metų išvyko į Karo mokyklą ir baigė V (kadrinę) laidą. Dar būdamas Karo mokykloje dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime (nuo 1923 m. sausio 9 d. iki sausio 23 d.).
1923 m. spalio 15 d. suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas į 5-ąjį pėstininkų pulką.

1926 m. išvyko į Aukštuosius karininkų kursus, baigė Aviacijos skyrių.

1927 m. baigė skraidymo kursus ir buvo paskirtas į 2-ąją (žvalgybos) eskadrilę lakūnu. „Aušros" berniukų gimnazijoje 5 metus dėstė karinį paruošimą. Tarnaudamas aviacijoje lankė suaugusiųjų gimnaziją ir išlaikė viso gimnazijos kurso egzaminus. Vėliau perkeltas iš žvalgybos eskadrilės į Karo aviacijos mokyklą instruktoriumi.

1937 m. paskirtas vyr. instruktoriumi.

1938 m. liepos 22 d. suteiktas majoro laipsnis.

Skraidydamas nuo 1927 m. iki 1940 m., ore išbuvo 1658 val., atliko daugiau kaip 7500 skridimų.

Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, 1940 m. lapkričio 1 d. išleistas į atsargą. Vokiečių okupacijos metais dirbo Savitarpio pagalbos ligoninėje Birštone.

1944 m. buvo šaukiamas į vokiečių kariuomenę, bet dėl sveikatos atleistas. Sovietams artėjant prie Alytaus, pasitraukė į Vakarus. Antrajam pasauliniam karui pasibaigus, Hasendorfo lietuvių pabėgėlių stovykloje dėstė matematiką. Vėliau gyveno Montgomerio, Sydorfo, Dicpholco stovyklose ir pagaliau Falinghostelio pereinamoje (emigracijos) stovykloje, iš kur per Veneciją 1948 m. vasarą išplaukė į Australiją. Australijoje pusantrų metų išbuvo Sidnėjaus vandens tiekimo tarybos stovykloje. Įkūrus Australijos lietuvių draugijos Sidnėjaus skyrių, tapo jo vicepirmininku. Aktyviai dalyvavo Australijos lietuvių veikloje, rašė Australijos vyriausybei memorandumus dėl Lietuvos pavergimo, minėjimų metu skaitė paskaitas, padėjo leisti laikraštį „Mūsų pastogė". Persiorganizavus į PLB Australijos apylinkę, keletą kartų buvo išrinktas Australijos LB atstovu.

Mjr. A. Kutka paskelbė straipsnių „Kario" žurnale: 1981 m.: „Šiais metais sukako 62 metai nuo Lietuvos karo aviacijos įkūrimo"; 1984 m. Nr.1-6: „Nepriklausomos Lietuvos karo aviacijos lakūnų prisiminimai, nuotykiai ir aukos".

Mirė 1993 m. vasario 9 d. Sidnėjuje, Australijoje.

APDOVANOTAS:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1932 m.),
Lietuvos nepriklausomybėj medaliu (1928 m.),
Klaipėdos išvadavimo bronziniu ženklu (1934 m.),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai'' (1935 12 31).

„Vyžuonos. Kraštas ir žmonės", p. 400

http://www.plienosparnai.lt/

Joomla templates by a4joomla